Algemene voorwaarden
Artikel 1. Voorwaarden Gopherit

1.1 Ebay's Gopherit.es, ebay shop Gopherit_es97 en www.all-you-need.nl zijn activiteiten van Gopherit, Deijffelbroekseweg 55, 3195GM Pernis, KvK 24434779 Rotterdam, BTW identificatienummer NL134112647B01

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gopherit worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gopherit ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Gopherit zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Gopherit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van afnemer door Gopherit is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gopherit dit mee binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.3 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Gopherit gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Gopherit opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat, met een maximum van 30 dagen. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer.

4.3 Gopherit behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes uit te leveren (dit ter beoordeling van Gopherit), de afnemer is in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Gopherit verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op afnemer over.

Artikel 6. Transport

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door Gopherit, zonder dat Gopherit hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Gopherit daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd kennis te geven. Afnemer kan zijn klacht richten aan: info@gopherit.es

7.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Gopherit de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de volledige factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Wanneer afnemer een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Gopherit kosteloos omgeruild voor hetzelfde of een vergelijkbaar product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.

7.4 Indien afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bijvoorbeeld omdat het niet past, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te retourneren, behalve wanneer het zaken betreft die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd met ingevulde retourbon, ongedragen en in de oorspronkelijke verpakking. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van Gopherit. Het factuurbedrag minus de oorspronkelijke verzendkosten - zal, mits reeds voldaan, worden gerestitueerd.

7.5 De aansprakelijkheid van Gopherit is beperkt tot de aankoopsom van het product.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Gopherit, dan wel tussen Gopherit en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Gopherit, is Gopherit niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gopherit.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gopherit in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan afnemer mee te delen en zulks zonder dat Gopherit gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gopherit kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien afnemer aan Gopherit schriftelijk opgave doet van een adres, is Gopherit gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden.

10.2 Gopherit is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.